Chưa quy định đánh thuế cao với người nhiều nhà đất trong Luật đất đai